ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(GDPR – General Data Protection Regulation)
в БОДИ ФОРМ-8-ЕООД

БОДИ ФОРМ 8 ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното и съдържание на сайта ни https://knockoutbg.com/. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на БОДИ ФОРМ 8 ЕООД. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
БОДИ ФОРМ 8 ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203049264, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. БОДИ ФОРМ 8 ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Можете да се свържете с нас на email адреса ни:
sales@knockoutbg.com, или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт .

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?
  В зависимост от конкретните цели БОДИ ФОРМ 8 ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им. БОДИ ФОРМ 8 ЕООД събира и обработва личните данни на ползвателите на уебсайта на основание чл. 4, ал. 1, т.2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:
  • Изрично получено съгласие на ползвателя;
  • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на БОДИ ФОРМ 8 ЕООД и клиента, както и предхождащи сключването на договор.

1.1 Категории данни

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, номер и срок на валидност на лична карта или паспорт, адрес, телефон, адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
  • три имена, ЕГН, адрес и номер и срок на валидност на лична карта или паспорт, адрес, телефон, адрес на електронната поща други данни на Ваш пълномощник, служител или др. лице, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред БОДИ ФОРМ 8 ЕООД във връзка с изпълнение на договора.
  • данни, събирани при плащане, направено към БОДИ ФОРМ 8 ЕООД

Б) Данни, изготвени и генерирани от БОДИ ФОРМ 8 ЕООД, в процеса на предоставяне на услугите ни:
• номер на договор и др. подобни;
• данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги; информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;

 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • информация за вида и съдържанието на договорните отношения, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от БОДИ ФОРМ 8 ЕООД, ползвателите се съгласяват, че БОДИ ФОРМ 8 ЕООД има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора. БОДИ ФОРМ 8 ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
• Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за счетоводни и/или консултантски и други бизнес услуги, плащане на предлагани услуги и адресиране на кореспонденция.
• Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията във връзка с предоставяни услуги по договор;
• Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на
куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор;
• Изготвяне на предварителни оферти по отправени от клиента запитвания за предоставяне на услугите на БОДИ ФОРМ 8 ЕООД и посочените такива в www.knockoutbgcom;
• Извършване на обработка от лицата натоварени от нас за обработване на данните;

Б) В изпълнение на свои законови задължения, БОДИ ФОРМ 8 ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
• Изготвяне на оферти за сключване на договори и подписване на договори извън наш офис, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор и пр.;
• Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
• Издаване на фактури;
• За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
• Счетоводни цели;
• Защита на информационната сигурност;
• Обезпечаване на предоставяне на съответната услуга;
• Разрешаване на спорове между ползватели и трети лица.

В) БОДИ ФОРМ 8 ЕООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси – правни процедури свързани с упражняване на права, произтичащи от предоставени от нас услуги;

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни?
  2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с БОДИ ФОРМ 8 ЕООД – обработват личните Ви данни от името на БОДИ ФОРМ 8 ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, биха могли да бъдат:
  • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител, оборудване, и др. подобни ;
  • Лица, които по възлагане на БОДИ ФОРМ 8 ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
  • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства, доколкото същите съхраняват лични данни;
  • Подизпълнители, предоставящи услуги свързани с изпълнение на договорните ни задължения, техническо съдействие по инсталация и/или поддръжка на оборудване и др. подобни;
  • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
  • Органите на НАП И във връзка с провеждане на проверки и ревизии;
  • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
  • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни.

2.2. Други администратори на лични данни, на които БОДИ ФОРМ 8 ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
• Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от БОДИ ФОРМ 8 ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – Национална агенция по приходите (НАП), Национален статистически институт (НСИ), Национален осигурителен институт (НОИ), Инспекция по труда, ГД БОБ, Национална следствена служба, български съд или съд на друга държава и други надзорни/регулаторни органи;
• За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни както и най-добрите практики от международни стандарти
.
3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
3.1. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
• Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
• Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
БОДИ ФОРМ 8 ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от БОДИ ФОРМ 8 ЕООД?
  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от БОДИ ФОРМ 8 ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

4.3. да възразите пред БОДИ ФОРМ 8 ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;

4.5 да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата са Ви засегнати;

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на БОДИ ФОРМ 8 ЕООД и какви са последиците от това?
  За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, БОДИ ФОРМ 8 ЕООД се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни препятства възможността БОДИ ФОРМ 8 ЕООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:
  • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, номер и срок на валидност на лична карта или паспорт, адрес, телефон, адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
  • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, номер и срок на валидност на лична карта или паспорт, адрес, телефон, адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред БОДИ ФОРМ 8 ЕООД;
  • данни, събирани при плащане, направено към БОДИ ФОРМ 8 ЕООД;
  • адрес за кореспонденция;
 2. Политика за „бисквитките”.
  С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки”(cookies). Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
  Видове бисквитки – Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:
  • Системно необходими бисквитки– Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
  • Бисквитки за функционалност– Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама– Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по- добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics. Деактивиране на бисквитки Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.
   Линкове – Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми. Тази политика е последно осъвременена през Април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg